DELL

 

 


 


      致力于倾听客户需求,提供客户所信赖和注重的创新技术与服务。受益于独特的直接经营模式,戴尔在全球的产品销量高于任一家计算机厂商,并因此在财富500强中名列第25位。戴尔之所以能够不断巩固其市场领先地位,是因其一贯坚持直接销售基于标准的计算产品和服务,并提供最佳的客户体验。

 

 

 

       PowerEdge机架式服务器
       Dell/EMC CX3-80    
       Dell/EMCCX4系列
    PowerEdge高性能塔式服务器
    Dell/EMC CX3-40 
    Dell/EMC CX3-20
     PowerEdge SC超值塔式服务器
      Dell/EMC AX150